PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEWOZY AUTOKAROWE ŻOŁNIERZY JW 4495
Ogłoszono dnia: 2008-12-02
OGŁOSZENIE

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4495, 30-901 KRAKÓW, UL. WROCŁAWSKA 82
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„PRZEWOZY AUTOKAROWE ŻOŁNIERZY JW 4495”
NR SPRAWY 1/TRANSPORT/2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej http://www.16bpd.pl/przetargi.php . lub w Jednostce Wojskowej 4495, 30-901 Kraków, ul. Wrocławskiej 82, budynek nr 7, pok. nr 104, w godzinach 8.00 – 15.00 począwszy od dnia 02.12.2008r. tj. od daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego.
Na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być też przesłana w formie papierowej pocztą.

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozów autokarowych żołnierzy JW 4495 na ćwiczenia oraz szkolenia.
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest w ramach Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego,
60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie  -  styczeń 2009r.
zakończenie - do dnia 31grudnia 2009r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem),
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - co oznacza, że wykażą w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch (rozpoczętych i zakończonych) usług w zakresie transportu osobowego, z których każdej cena była nie niższa niż 200.000,00 zł brutto, oraz, że dysponują co najmniej 5 autokarami ze standardowym wyposażeniem.
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia, rozumianej jako posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 200.000,00 zł.,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.
c)    kopia koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, aktualna na dzień składania ofert,
d)    wykaz minimum dwóch, zrealizowanych przez wykonawcę (rozpoczętych i zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie transportu osobowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających. Wykaz musi obejmować co najmniej 2 usługi, z których cena każdej była nie niższa niż 200.000,00 zł brutto,
e)    Dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w ww. wykazie zostały wykonane należycie.
f)    polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 000,00 zł,
g)    informację dotyczącą ilości, rodzajów, marek, roczników produkcji oraz standardu znajdujących się w dyspozycji wykonawcy autokarów – wykonawca musi wykazać w ofercie dysponowanie co najmniej 5 autokarami ze standardowym wyposażeniem.

W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 604) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w następujących dokumentach, które wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:

VI. Informacje na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 100 %

VIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2008r. godz. 9.00 w kancelarii jawnej JW 4495 Kraków, ul. Wrocławska 82.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2008r. o godzinie 9.30 w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 82 – bud. Nr 4 (sala odpraw).

IX. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
chor. mł.chor. Paweł Kubiak - tel. tel. 012 455 48 80 - w zakresie zagadnień merytorycznych,
p. Grażyna Fornalczyk - tel. 012 455 46 10, (tel. kom. 512 355 685) - w zakresie spraw proceduralnych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.     

                                DOWÓDCA
              ppłk Leon STANOCH
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
powrót

Copyright by 16bpdPowered by ARTplus.pl